Boşanma Durumlarında Mal Paylaşımı Nasıl Yapılır?

/ 16 Şubat 2022 / / yorumsuz
Boşanma Durumlarında Mal Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Boşanma Durumlarında Mal Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Boşanma durumlarında mal paylaşımı nasıl yapılır? Boşanma sonrası önemli bir konu da evlilik camiasında edinilen malvarlığının nasıl paylaşılacağıdır. Eşler evlenmeden önce evlilik mal sözleşmesi yapmamayı tercih ederler. Bu nedenle yasal mülkiyete tabidirler. Eşler çoğu zaman bu konuda seçim yapma hakkına sahip olduklarını bilemezler.

2002 Öncesi Evliliklerde Mal Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Her şeyden önce şunu belirtmekte fayda var: Tanıtım ücreti, 1 Ocak 2002 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu dönemi ve sonrası için geçerlidir. Daha önce yürürlüğe giren 743 sayılı Kanun döneminde, eşler arasındaki mallara ilişkin hukuk Tarım Sigortası Neleri Kapsar? sistemi malın bölünmesi şeklindeydi.TMK No. 4721’in yürürlük tarihi ile birlikte edinilmiş mallara katılma yasal bir mülkiyet sistemi haline geldi.Dolayısıyla yeni Türk Medeni Kanunu’nun yürürlüğe girdiği 1 Ocak 2002 tarihinden önce evlenen eşler arasında o tarihe kadar geçerli olan mal sistemi geçerlidir.

Boşanma durumlarında mal paylaşımı nasıl yapılır? Eşler, TMK’nın 1 Ocak 2002 tarihinde yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde farklı bir mülkiyet planı seçmezlerse, edinilmiş mallar için yasal bir tapu planı olarak tanınan katılma planına tabidirler. Diğer bir deyişle, 1 Ocak 2002 tarihinden tasfiye tarihine kadar edinilmiş mallar için kanuni mülkiyet sistemi ve katılma sistemi uygulanmaktadır.

Mal Paylaşımı Nasıl Olur? (Katılma Alacağı)

Evlenmeden önce, eşler mülkiyet sistemi üzerinde bir sözleşme yapamazlardı.Açısından evlilik sırasında edinilen mallar eşler arasında eşit olarak bölünür. Boşanma durumunda malın bölüşüldüğü bir sistemdir. Edinilmiş mallara katılımınız, evliliği sona erdirdiğinizde veya evliliği sona erdirmeye karar verdiğinizde sona erer. Bu süre sona erdiğinde likit varlıklar belirlenir.Örneğin, bir müteahhitin karısı ve ev hanımını düşünün. Evlendikleri andan boşandıkları tarihe kadar elde ettikleri bütün mallar müteahhit kocaya ait değildir. Bu durumda ev hanımının eşi de dikkate alınır. Bunun nedeni, eşler arasında bir iş bölümü olduğuna inanmalarıdır. Hayatın akışına bağlı olarak eşlerin zorlukları birlikte aştıkları genel olarak kabul edilmektedir.

Hesaplanan kalıntı değer; eşlerden birinin çalışıp çalışmadığına bakılmaksızın, sözleşmede aksi kararlaştırılmadıkça eş eşit olarak bölünecektir. Bu, yasal bir sahiplik sistemi olan mülkiyet sisteminin bir gereğidir. Ancak, eşin tüm borçlarının toplamı, edindiği malvarlığının değerini geçebilir. Bu durumda, bu eşdeğer düşüş negatiftir. Bunun için ön koşul, başka bir eşin artık değere katılmasının hukuken var sayılmamasıdır. Katılma talepleri, talebin tamamlandığı andan itibaren başka bir kişiye devredilebilir. Aynı zamanda kayıt talebini miras yoluyla mirasçının hesabına aktarabilirsiniz.